Thursday, November 15, 2012


 გეომეტრიული თავსატეხები

ამ თავში შეგროვილ თავსატეხების ამოსასხნელად არაა საჭირო გეომეტრიის სრული კურსის ცოდნა. მათ დასძლევს ისიც, ვისაც გააჩნია გეომეტრიის საწყისების ცოდნა. აქ მოყვანილი 24 ამოცანა დაარწმუნებს მკითხველს, ნამდვილად არის თუ არა იგი დაუფლებული გეომეტრიულ ცოდნას, რომელსაც შეთვისებულად თვლის. გეომეტრიის ნამდვილი ცოდნა მარტო ფიგურების თვისებათა ჩამოთვლაში როდი მდგომარეობს: საჭიროა აგრეთვე შეგეძლოს პრაქტიკაში მათი გამოყენება რეალური ამოცანების ამოსასხნელად. აბა, რა ფასი აქვს თოფს იმ ადამიანისათვის, რომელმაც სროლა არ იცის?
დაე მკითხველმა გამოცადოს რამდენად ზუსტი მოხვედრა ექნება მას 24 გასროლიდან გეომეტრიული სამიზნოების ნიშანში ამოღებისას.

9.1. ფორანი

—რატომაა რომ ფორანის წინა ღერძი უფრო მეტად იხეხება და უფრო ხშირად გადაიწვის ხოლმე ვიდრე უკანა?

9.2. გამადიდებელ მინაში

112-იან კუთხეს ვხედავთ გამადიდებელ მინაში, რომელიც ადიდებს 4-ჯერ; რა სიდიდის გამოჩნდება კუთხე (ნახ. 9.1 )?
fig108
ნახ. 9.1.

9.3. სადურგლო თარაზო

—თქვენ, ცხადია, იცნობთ სადურგლო თარაზოს ჰაერის ბუშტულათი (ნახ. 9.2 ), რომელიც სცილდება ნაჭდევს, როდესაც თარაზოს ფუძე დახრილია. რაც მეტია ეს დახრილობა, მით უფრო მეტად სცილდება ბუშტულა შუაზე მოთავსსებულ ნაჭდევს. ბუშტულას მოძრაობის მიზეზი ისაა, რომ ის უფრო მსუბუქია იმ სითხეზე, რომელშიც მოთავსებულია. ამის გამო ზევითკენ აცურდება ხოლმე. მილი სწორი რომ იყოს, ბუშტულა თარაზოს სულ ოდნავი დახრის დროს მილის ბოლომდე გაცურდებოდა, ე.ი. გაცურდებოდა მის უმაღლეს ნაწილამდე. ასეთი თარაზო, როგორც ადვილი მისახვედრია, პრაქტიკაში მეტისმეტად მოუხერხებელი იქნებოდა. ამიტომ თარაზოს მილს მოღუნულს აკეთებენ, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახ. 9.2 -ზე. ასეთი თარაზოს ფუძის ჰორიზონტალური მდებარეობის დროს ბუშტულას მილის უმაღლესი წერტილი უჭირავს და ამიტომ მის შუა ნაწილშია მოთავსებული.
fig109
ნახ. 9.2. “სადურგლო თარაზო”.
თუ თარაზო დახრილია, მაშინ მილის უმაღლესი წერტილი მისი შუა ნაწილი კი აღარაა, არამედ რომელიმე სხვა, მის მეზობლად მდებარე წერტილი, და ბუშტულა გადაიწევს ნაჭდევიდან მილის ამ მეორე ადგილას.
ამოცანა გვეკითხება, რამდენი მილიმეტრით გადაიწევს ნაჭდევიდან ბუშტულა, როდესაც თარაზო დახრილია ნახევარი გრადუსით, მილის რკალოვანი გამოზნექილობის რადიუსი კი 1 მეტრია.

9.4. წახნაგთა რაოდენობა

—აი კითხვა, რომელიც უეჭველად ბევრს მეტისმეტად გულუბრყვილოდ მოეჩვენება, ანდა, პირიქით, ძალზე ეშმაკუეად: რამდენი წახნაგი აქვს ექვსწახნაგიან ფანქარს?
ვიდრე პასუხში ჩაიხედავდეთ, ყურადღებით ჩაუკვირდით ამოცანას.

9.5. მთვარის ნამგალი

—ნამგალა მთვარის ფიგურა (ნახ. 9.3 ) უნდა გაიყოს ექვს ნაწილად და მხოლოდ ორი სწორი ხაზის გასმით. როგორ გავაკეთოთ ეს?

9.6. ასანთის ღერიდან

—12 ღერიდან შეიძლება ჯვრის ფიგურის შედგენა (ნახ. 9.4 ), რომლის ფართობი უდრის ღერებისაგან შედგენილ 5 კვადრატს (ხუთ ღერიან" კვადრატს).
ღერების განლაგება ისე შეცვალეთ, რომ ფიგურის კონტურმა მოიცვას ფართობი, რომელიც ტოლი იქნება მხოლოდ ოთხი „ღერიანი" კვადრატის. საზომი ხელსაწყოები აქ არ უნდა იქნას მოხმარებული.
fig110
ნახ. 9.3.
fig111
ნახ. 9.4.

9.7. ასანთის ღერიდან

—8 ღერიდან შეიძლება შედგენილ იქნას საკმაოდ ნაირ-ნაირად შეკრული ფიგურები. ზოგიერთი მათგანი წარმოდგენილია ნახ. 9.5 -ზე; მათი ფართობები, რასაკვირველია, სხვადასხვაა. ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ 8 ღერიდან შევადგინოთ ისეთი ფიგურა, რომელიც უდიდეს ფართობს მოიცავს.
fig112
ნახ. 9.5. “რვა ღერიდან შევადგინოთ ისეთი ფიგურა, რომელიც უდიდეს ფართობს მოიცავს”.

9.8. ბუზის გზა

—მინის ცილინდრული ქილის შიდა კედელზე მოჩანს თაფლის წვეთი, სამი სანტიმეტრით დაშორებული ჭურჭლის ზედა კიდეს, გარე კედელზე კი, დიამეტრალურად მოპირდაპირე წერტილში, ბუზია დამჯდარი (ნახ. 9.6 ).
fig113
ნახ. 9.6. აჩვენეთ ბუზს გზა თაფლის წვეთისაკენ.
აჩვენეთ ბუზს უმოკლესი გზა, რომელითაც მას შეუძლია მიირბინოს თაფლის წვეთამდე.
ქილის სიმაღლე 20 სმ-ია, დიამეტრი—10სმ.
ნუ დაენდობით იმას, რომ ბუზი თვითონ მოძებნის უმოკლეს გზას და ამით გაგიადვილდებათ ამოცანის ამოხსნა: ამისთვის ბუზს გეომეტრიული ცოდნა უნდა გააჩნდეს, რაც მეტად ფართო და მიუწვდომელია მისი პაწაწკინტელა ტვინისათვის.

9.9. უპოვეთ საცობი

—თქვენ წინ პატარა ფიცარია (ნახ. 9.7 ) ნახვრეტით: კვადრატულით, სამკუთხოვანით და მრგვალით. შეიძლება თუ არა იყოს ისეთი ფორმის საცობი, რომ ყველა ეს ნახვრეტი დაჩურთოს.
fig114
ნახ. 9.7. იპოვეთ ერთი საცობი ამ სამ ნახვრეტს.

9.10. მეორე საცობი

—თუ თქვენ გაართვით თავი წინა ამოცანას, შეიძლება ახლა მოძებნოთ საცობი ისეთი ნახვრეტებისათვისაც, რომლებიც ნაჩვენებია ნახ. 9.8 -ზე?
fig115
ნახ. 9.8. არსებობს თუ არა ერთი საცობი ამ სამი ნახვრეტისათვის?.

9.11. მესამე საცობი

—ბოლოს, კიდევ ერთი იმავე ხასიათის ამოცანა: არსებობს თუ არა ერთი საცობი ნახ. 9.9 -ზე ნაჩვენებ სამი ნახვრეტისათვის?
fig116
ნახ. 9.9. შეიძლება თუ არა ამ ნახვრეტებისათვის ერთი საერთო საცობი გაკეთდეს?.

9.12. გაატარეთ ნახვრეტში შაურიანი

აიღეთ სპილენძის ფულები: შაურიანი და 2-კაპიკიანი. ქაღალდის ფურცელზე გააკეთეთ წრე, ზუსტად 2-კაპიკიანი წრის ტოლი, და სუფთად ამოჭერით.
როგორ ფიქრობთ: შეიძლება თუ არა ამ ნახვრეტში გავატაროთ შაურიანი?
აქ არავითარი ხრიკი არ არის: ამოცანა წმინდა გეომეტრიულია.
fig117
ნახ. 9.10.

9.13. კოშკის სიმაღლე

—ვთქვათ, თქვენს ქალაქში არის ღირსშესანიშნავი მაღალი კოშკი, რომლის სიმაღლე არ იცით. გაქვთ ამ კოშკის ფოტოგრაფიული სურათი საფოსტო ბარათზე. როგორ დაგეხმარებათ ეს სურათი კოშკის სიმაღლის ამოცნობაში?

9.14. მსგავსი ფიგურები

—ეს ამოცანა იმათთვისა განკუთვნილი, ვინც იცის, თუ რაში მდგომარეობს გეომეტრიული მსგავსობა. საჭიროა ვუპასუხოთ შემდეგ ორ კითხვაზე:
1. დახაზული სამკუთხედის ფიგურაში (ნახ. 9.11 ) მსგავსი არიან თუ არა გარე და შიდა სამკუთხედები?
fig118
ნახ. 9.11. მსგავსი არიან თუ არა გარე და შიდა სამკუთხედები.
2. ჩარჩოს ფიგურაში (ნახ. 9.12 ) მსგავსი არიან თუ არა გარე და შიდა ოთხკუთხედები?
fig119
ნახ. 9.12.

9.15. მავთულის ჩრდილი

—მზიან დღეში რა მანძილზე ვრცელდება სივრცეში სრული ჩრდილი, რომელსაც იძლევა ტელეგრაფის მავთული? მავთულის დიამეტრი 4 მმ-ია.

9.16. პატარა აგური

—საამშენებლო აგური იწონის 4 კგ-ს. რამდენს იწონის იმავე მასალიდან გაკეთებული სათამაშო პატარა აგური, რომლის ყველა ზომა 4-ჯერ ნაკლებია?

9.17. გოლიათი და ქონდრისკაცი

—დაახლოებით რამდენჯერ უფრო მძიმეა გოლიათი, რომლის სიმაღლე 2 მეტრია, ქონდრისკაცზე, რომლის სიმაღლე 1 მეტრია.

9.18. ორი საზამთრო

—იყიდება სხვადასხვა ზომის ორი საზამთრო. ერთი განიერია მეორეზე მეოთხედი ნაწილით, მაგრამ112-ჯერ უფრო ძვირი ღირს. რომლის ყიდვა უფრო ხელსაყრელია (ნახ. 9.13 )?
fig120
ნახ. 9.13.

9.19. ორი ნესვი

—იყიდება ორი ერთნაირი ღირსების ნესვი. ერთის წრეხაზი 60 სმ-ია, მეორესი—50 სმ. პირველი 112-ჯერ უფრო ძვირია მეორეზე. რომელი ნესვის ყიდვა უფრო ხელსაყრელია?

9.20. ალუბალი

—ალუბლის ხორციანი ნაწილი გარს ევლება კურკას იმავე სისქის ფენით, რა სისქისაცაა თვით კურკა. დავუშვათ, რომ ალუბალი და მისი კურკა ბურთის ფორმისაა. შეგიძლიათ თუ არა ზეპირად გამოიანგარიშოთ, თუ რამდენჯერ მეტია ალუბლის ხორციანი ნაწილის მოცულობა კურკის მოცულობაზე?

9.21. ეიფელის კოშკის მოდელი

—ეიფელის კოშკი პარიზში, სიმაღლიტ 300 მეტრი, გაკეთებულია მთლიანად რკინისაგან, რომელიც დაიხარჯა მასზე დაახლოებით 8000000 კგ-ის რაოდენობით. მინდა შევუკვეთო ამ ცნობილი კოშკის რკინის ზუსტი მოდელი, რომლის წონა მხოლოდ 1კგ უნდა იყოს.
რა სიმაღლის იქნება ეს მოდელი? ჭიქაზე მაღალი, თუ მასზე დაბალი?

9.22. ორი ქვაბი

—გვაქვს ერთნაირი ფორმისა და ერთნაირი სისქის კედლებიანი ორი სპილენძის ქვაბი. პირველი 8-ჯერ უფრო ტევადია მეორეზე.
რამდენჯერ უფრო მძიმეა პირველი ქვაბი?

9.23. ყინვაში

—ყინვაში არიან მოზრდილი ადამიანი და ბავშვი, ერთნაირად თბილად ჩაცმული. რომელს უფრო შეცივდება?

9.24. შაქარი

—რა უფრო მძიმეა: ერთი ჭიქა ფხვნილი შაქარი, თუ იგივე ერთი ჭიქა ნატეხი შაქარი?
8.3. გაზომვა ლითონის ფულის საშუალებით

ტეტრაედრების შეკვრის საუკეთესო ვარიანტი

მათემატიკოსები ამტკიცებენ, რომ არისტოტელე ცდებოდა
24 საათი 26.01.10
ტეტრაედრების შეკვრის საკითხში გასარკვევად მეცნიერები
ტეტრაედრების შეკვრის საკითხში გასარკვევად მეცნიერები "დილეგებისა და დრაკონების" კამათლებს იყ
მათემატიკოსები ამტკიცებენ, რომ არისტოტელე ცდებოდა
2300 წლის წინ არისტოტელე ცდებოდა. გასული წლის შემდეგ აკადემიურ წრეებში დიდი აურზაურია ატეხილი. მეცნიერები იხილავენ პრობლემას, რომელიც შინაარსით იმ თავსატეხს ჰგავს, როგორიცაა მაგალითად: თუ რამდენი ადამიანი დაეტევა Volkswagen Beetle-ში ან ტელეფონის ჯიხურში, ოღონდ ამ შემთხვევაში მათემატიკოსები ადამიანების რაღაც სივრცეში ჩატევის საკითხზე კი არ იმტვრევენ თავს, არამედ გეომეტრიულ სხეულებზე, რომლებსაც ტეტრაედრები ეწოდება.
"საოცარია, რომ გასულ წელს ამ საკითხზე ამდენი სტატია დაიწერა," - ამბობს ახალი ინგლისის Microsoft Research-ის მათემატიკოსი ჰენრი კონი.
ტეტრაედრი მარტივი სხეულია. მას სამკუთხედის ფორმის ოთხი წახნაგი აქვს. სივრცეში სხეულების შეკვრის პრობლემაზე მსჯელობისას, მეცნიერები ე. წ. ჩვეულებრივ ტეტრაედრებს განიხილავენ, რომელთა წახნაგები ერთნაირი ტოლგვერდა სამკუთხედებია. "დილეგებისა და დრაკონების" მოთამაშეებისთვის სამკუთხა პირამიდას თამაშში კამათლის ფუნქციით იყენებენ.
არისტოტელეს შეცდომით მიაჩნდა, რომ ერთნაირი ჩვეულებრივი ტეტრაედრები ერთმანეთს უნაკლოდ ეკვრის ისე, რომ მათ შორის ცარიელი ადგილები არ რჩება და მთელი სივრცე 100 პროცენტით ივსება. ეს ასე არ არის. 1800 წელი დასჭირდა იმის მიხვედრას, რომ ის ცდებოდა. დიდი ყურადღება ამ საკითხისთვის ამის შემდეგაც კი არავის მიუქცევია. ამასობაში კიდევ რამდენიმე საუკუნე გავიდა.
უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს თავსატეხს იდენტური სფეროების მაქსიმალურად მცირე სივრცეში მოთავსების შესახებ. პასუხი ამ შემთხვევაში აშკარა იყო: ისინი ისე უნდა დააწყო, როგორც ფორთოხალი სუპერმარკეტში (74-პროცენტიანი სიმჭიდროვით). იოჰანეს კეპლერმა ეს ჯერ კიდევ 1611 წელს ივარაუდა, თუმცა აშკარა დებულების დამტკიცებამდე კიდევ ოთხი საუკუნე გავიდა. პიტსბურგის უნივერსიტეტის მათემატიკოსმა ტომას ჰეილსმა ეს 1998 წელს, კომპიუტერის გამოყენებით მოახერხა.
ტეტრაედრის შემთხვევაში შეკვრის საკითხი ნათელი არ არის. მას შემდეგ, რაც მეცნიერებმა ივარაუდეს, რომ ტეტრაედრები ერთმანეთს უნაკლოდ არ ეკვრის, მიჩნეული იყო, რომ ისინი ერთმანეთს კარგად საერთოდ არ ეკვრის. 2006 წელს ნიუ ჯერსის პრინსტონის უნივერსიტეტის ორი მკვლევარი: ქიმიკოსი სალვატორე ტორკვატო და მათემატიკოსი ჯონ კონუეი წერდნენ, რომ შეკვრის საუკეთესო ხერხით, რომელსაც მათ მიაკვლიეს, მთელი სივრცის 72 პროცენტზე ნაკლები ივსებოდა.
პრინსტონელი მეცნიერების სტატიის წაკითხვის შემდეგ, ნიუ იორკის უნივერსიტეტის ფიზიკის პროფესორმა პოლ ჩაიკინმა ასობით ტეტრაედრული კამათელი იყიდა და თავის ერთ-ერთ სტუდენტს მათი აკვარიუმებსა და სხვა კონტეინერებში მოთავსება დაავალა. "დიდი ხანი არ დაგვჭირვებია იმის დასადგენად, რომ სიმკვრივე 72 პროცენტზე მეტი იყო," - ამბობს დოქტორი ჩაიკინი.
იმავე სტატიამ მიჩიგანის უნივერსიტეტის მათემატიკის პროფესორს ჯეფრი ლაგარიასს გადააწყვეტინა თავის ერთ-ერთ კურსდამთავრებულ ელიზაბეთ ჩენისათვის ეთხოვა, ტეტრაედრების შეკვრის საკითხით დაინტერესებულიყო. ქალბატონი ჩენი იხსენებს, რა უთხრა ბატონმა ლაგარიასმა: "ესენი უნდა დაამარცხო. თუ ამას მოახერხებ, შენთვის ძალიან კარგი იქნება".
მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ქალბატონმა ჩენმა ასეულობით ვარიანტი სცადა. "რამდენიმე აშკარად ძალიან მკვრივი ჩანდა," - თქვა მან.
მის მიერ მიკვლეული საუკეთესო შეკვრა ადვილად უარყოფდა დოქტორების კონუეისა და ტორკვატოს დასკვნას. ქალბატონ ჩენთან სიმკვრივე თითქმის 78 პროცენტი იყო და სფეროებისას უსწრებდა. "ჩემმა ხელმძღვანელმა არაფრით არ დამიჯერა," - იხსენებს ის.
ამასობაში კი იმავე მიჩიგანის უნივერსიტეტის ქიმიური მანქანათმშენებლობის პროფესორმა შარონ გლოცერმა გადაწყვიტა, დაედგინა, შეიძლება თუ არა ტეტრაედრები თხევადი კრისტალების მსგავსად ერთ ხაზზე განლაგდეს. "ამ საკითხით დავინტერესდით, რადგან ვცდილობთ საჰაერო ძალებისათვის შევქმნათ ახალი მასალები, რომლებსაც საინტერესო ოპტიკური თვისებები აქვს," - თქვა მან.
კვაზიკრისტალების შესწავლისას მათ აღმოაჩინეს განმეორებადი სტრუქტურები, რომლებიც სიმკვრივის თვალსაზრისით კიდევ ერთი ნახტომი იყო - 85 პროცენტზე მეტი. სტატია ამ აღმოჩენის შესახებ ჟურნალ "Nature"-ში დეკემბრის თვეში უნდა გამოქვეყნებულიყო, როცა ნიუ იორკის შტატის ქალაქ ითაკას კორნელის უნივერსიტეტის ერთ-ერთმა ჯგუფმა კვლევის სხვა მეთოდის გამოყენებით სწორედ იმავე სიმკვრივის მიღწევის კიდევ ერთი ხერხი აღმოაჩინა.
შობამდე რამდენიმე დღით ადრე დოქტორმა ტორკვადომ და მისმა კურსდამთავრებულმა იანგ ჯიაომ განაცხადეს, რომ კორნელის უნივერსიტეტში მიღწეული სიმკვრივე ოდნავ გააუმჯობესეს და 85.55-მდე მიიყვანეს.
"გამიკვირდება, თუ ჩვენი მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი აღმოჩნდება, - განაცხადა დოქტორმა ტორკვადომ ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში, - ის უბრალოდ ამჟამად ცნობილ სიმკვრივეებზე მაღალია".
დოქტორ ტორკვადოს მართლაც არაფერი უნდა გაუკვირდეს. 4 იანვარს, მიჩიგანის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულმა ქალბატონმა ჩენმა გამოაქვეყნა ახალი სასიგნალო სტატია, რომელშიც კორნელისა და პრინსტონის უნივერსიტეტების სტრუქტურების მთელი წყებაა აღწერილი. ამასთან, მასში გაუმჯობესებულ ვარიანტსაც იპოვით. მოდელირების მეშვეობით მისი გათვლები დოქტორ გლოცერის ჯგუფმაც შეამოწმა.
ახალი მსოფლიო რეკორდი ტეტრაედრების შეკვრის სიმკვრივეში - 85.63 პროცენტი

1. რამდენ წუთში გავა კურდღელი ტყიდან?

მორბენალი კურდღელიტყეს აქვს წრიული ფორმა, რომლის რადიუსი უდრის 5 კმ-ს. ტყის ერთ მხარეზეა კურდღელი, რომელიც უნდა გამოიქცეს ტყის ერთი ნაპირიდან, გაირბინოს წრის ცენტრზე და ტყიდან გამოვიდეს მოპირდაპირე ნაპირზე.
რამდენ წუთში გავა კურდღელი ტყიდან, თუ ის ყოველ სამ წუთში ორ კილომეტრს გარბის?

42. ათი ცხენის დაბმა
თავლასაჯინიბოში არის ცხენის ცხრა იზოლირებული დასაბმელი სადგომი (თავლა).
მეჯინიბეს მოუყვანეს ათი ცხენი და დაავალეს ცალ-ცალკე დაება ისინი ისე, რომ თითო სადგომში თითო ცხენი ყოფილიყო.
როგორ შეძლებდა ამას მეჯინიბე?

43. სადილად
ხინკალიბიჭიკომ სადილად 40 ცალი ხინკალი მიირთვა, რომელთაგან თითოეული 50 გრამს იწონიდა.
დათუჩამ კი სადილად 6 ქილა თაფლი შესანსლა, რომელთაგან თითოეული ნახევარ კილოგრამს იწონიდა.
სადილობის შემდეგ რომელი უფრო ნაკლებ დამძიმდა, ბიჭიკო თუ დათუჩა?

44. წუნა და წრუწუნა
წუნა და წრუწუნათაგვები, წუნა და წრუწუნა, გზაზე მიდიან. წუნა ეუბნება წრუწუნას: მე წამოვიღებ ხელჩანთას, თუ შენ ხელში აყვანილი წამიყვანო. ხელჩანთა იწონის 70 გრამს, წუნა კი - 300 გრამს.
თუ წრუწუნა დათანხმდება, მაშინ რა ტვირთს წაიღებს წუნა და რა ტვირთს - წრუწუნა?

45. კიბის რემონტი
კიბეწრუწუნა არემონტებს კიბეს მეორე სართულზე. იმისათვის, რომ წუნა მასზე თავისუფლად ავიდეს, სიმაღლე თითოეულ საფეხურს უნდა ჰქონდეს 5 სმ.
რამდენი საფეხური აქვს კიბეს, თუ პირველი სართულის სიმაღლე 3 მეტრია?46. რამდენი ვაგონია მატარებელში?

ბიჭიკო ქუთაისიდან საჩხერეში მიემგზავრება. თუ ავითვლით მატარებლის წინიდან, ბიჭიკო მეოთხე ვაგონში ზის. ხოლო, თუ ბოლოდან, ის მეექვსე ვაგონშია.
რამდენი ვაგონია ამ მატარებელში?

47. ლექსად დაწერილი წერილები
ლექსებიცნობილ პოეტ გური გურიელს 14 შვილი ჰყავს, რომელთაც ყოველ ახალ წელსა და დაბადების დღეს წერილს წერს ლექსად.
რამდენ წერილს დაწერს პოეტი ერთ წელში?
შეიძლება თუ არა, წერილების რაოდენობა იყოს: ა) 30? ბ) 20?


48. „კამელიას“ რძე
კამელიაძროხა „კამელია“ დღეში 9 ლიტრ რძეს იძლევა. სახლში არის ორი 5 ლიტრიანი ჭურჭელი. ორი 10 ლიტრიანი ვედრო, ერთი 7 ლიტრიანი ბიდონი და ერთიც 3 ლიტრიანი ქილა.
რამდენი დღის შემდეგ შეივსება სახლში არსებული ყველა ჭურჭელი რძით, თუ საბა დღეში სვამს 3 ლიტრ რძეს, გიორგი - 1 ლიტრს, ხოლო ბაქარი საერთოდ არ სვამს რძეს?

49. შაორის ტბაზე
სიკო და ნიკო ბიჭიკოს ესტუმრნენ, რომელმაც სტუმრები შაორის ტბაზე წაიყვანა სათევზაოდ.
ბიჭიკომ დაიჭირა 10 თევზი, სიკომ ორჯერ მეტი, ხოლო, როცა ნიკომ დაიჭირა ერთი თევზი, ისე გაუხარდა, რომ თევზებიანი ვედრო მდინარეში გადაუშვა.
რამდენი თევზი მოიტანეს მათ სახლში?

50. ბანანების ქვეყანაში
ბანანის ქვეყნებში არის 3 ბანანიანი და 5 ბანანიანი მონეტები. ბანანის ბანკი სხვა სახის ფულს არ უშვებს. გამყიდველი ხურდას არ იძლევა.
შეუძლია თუ არა მყიდველს იყიდოს საქონელი, რომელიც ღირს: ა) 6 ბანანი? ბ) 14 ბანანი? გ) 1 ბანანი?

51. ქოქოსის ქვეყანაში
ქოქოსის ქვეყანაშიქოქოსის ქვეყანაში გამოუშვეს 3 ქოქოსიანი და 6 ქოქოსიანი მონეტები.
შეიძლება თუ არა შევიძინოთ საქონელი, რომელიც ღირს: ა) 6 ქოქოსი? ბ) 15 ქოქოსი? გ) 7 ქოქოსი? დ) 1 ქოქოსი?


52. იყიდეთ ფორთოხალი
2 ანანასში იძლევიან 6 ლიმონს ან 12 ფორთოხალს.
რამდენ ფორთოხალს იძლევიან 1 ლიმონში?

53. საჰაერო ბურთები
ბიჭიკომ ხელში აიღო 20 საჰაერო ბურთი და ჰაერში გაფრინდა. ის იწონის 50 კილოგრამს. თითოეულ საჰაერო ბურთს ჰაერში ააქვს 3 კგ. ტვირთი.
რამდენი საჰაერო ბურთი უნდა გაუშვას ხელიდან ბიჭიკომ, რომ დაშვება დაიწყოს?

54. ბაყაყები
ბაყაყები ნადირობენდედა ბაყაყი და შვილი ბაყაყი მეგობრულად ცხოვრობენ. როდესაც მოშივდებათ, ისინი ქვაზე სხდებიან და რიგრიგობით იჭერენ კოღოებს.
ჯერ იჭერს დედა, შემდეგ - შვილი და ა. შ. ამ რიგით აგრძელებენ.
რომელი უფრო მეტ კოღოს გადასანსლავს, დედა თუ შვილი?

55. ყურცქვიტა და ნაცარა
ყურცქვიტა და ნაცარაყურცქვიტამ და ნაცარამ მონაწილეობა მიიღეს შეჯიბრებაში, კერძოდ, გრძელ დისტანციაზე რბენაში.
როდესაც ისინი დაბრუნდნენ, მწვრთნელი შეეკითხათ, რომელმა გაიმარჯვეთო? ნაცარამ უპასუხა: „მე მივირბინე მეორემ, ხოლო, ყურცქვიტამ - ბოლოს წინ“.
რომელმა მიირბინა ადრე, ნაცარამ თუ ყურცქვიტამ, თუ ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ: ა) 10 კურდღელი; ბ) 4 კურდღელი; გ) მარტო ყურცქვიტა და ნაცარა?

56. რამდენს წაიყვანს ზოოპარკში?
ბიჭიკოს ზოოპარკში შეუძლია წაიყვანოს სამი მოზრდილი, ან ექვსი ბავშვი. მეტის წაყვანა მას არ ეხერხება. ბიჭიკოსთან მივიდნენ: მამა, დედა და ორი ბავშვი.
შეუძლია თუ არა ბიჭიკოს ისინი ერთდროულად წაიყვანოს ზოოპარკში?

57. დაეხმარეთ ველოსიპედისტებს
დედა-შვილი ველოსიპედზედეიდა მაია და მისი შვილი ველოსიპედებით აგარაკზე წავიდნენ. მაიას ველოსიპედს დიდი ბორბლები აქვს, შვილისას - უფრო პატარა.
აგარაკზე მისვლისას ისინი შეკამათდნენ, თუ რომლის ველოსიპედის ბორბლები გააკეთებდა მეტ ბრუნს და რომელი გაივლიდა მეტ გზას.
თქვენ როგორ ფიქრობთ?58. რამდენი ფეხსაცმელი აქვს 15 კურდღელს?
რამდენი ფეხსაცმელი აქვს 15 კურდღელს, თუ ნაბიას აქვს 2 წყვილი, ნაცარას მხოლოდ მარცხენა, ხოლო დანარჩენებს - თითო-თითო წყვილი?

59. ბათურას ტრაქტორი
ტრაქტორიბათურას ტრაქტორი რომ ჩავიდეს ქალაქში, ამისათვის მას ესაჭიროება 5 კგ. მოხარშული კარტოფილი.
რამდენი კილოგრამი კარტოფილი დაჭირდება ბათურას ტრაქტორს, რომ ჩავიდეს ქალაქში და დაბრუნდეს უკან, მთელი ერთი კვირის განმავლობაში?


60. კარნავალი კვაჭისთან

კვაჭი კვაჭანტირაძემ კარნავალი მოაწყო. მან ოთახში ისე მოათავსა სარკე, რომ თითოეული სტუმარი თავის თავსაც უყურებდა და სხვებსაც. თანაც ფიქრობდა, ეს წარმოსახვითი კი არ არის, არამედ ცოცხალი ხალხიაო.
რამდენი კაცი იყო ოთახში, თუ თითოეული მათგანი ხედავდა 15 კაცს?

61. ცელქი მაიმუნები
დედა მაიმუნმა თავის 7 ცელქ შვილს ხელთათმანები ჩააცვა ხელებზეც და ფეხებზეც. მათგან ხელთათმანები ყველამ გახია უფროსისა და უმცროსის გარდა. უმცროსმა გახია მხოლოდ ერთი ცალი.
რამდენი ხელთათმანი აქვს შესაკეთებელი დედა მაიმუნს?

62. ბოლოქანქარა - ნიანგის კბილების მკურნალი
ჩიტი, რომელიც ნიანგს კბილებს უწმენდსნიანგს კბილი ასტკივდა, რომლის სამკურნალოდაც ექიმი ჩიტი, ბოლოქანქარა მოიწვიეს.
ზედა ნაწილში ექიმმა 7 კბილს უმკურნალა, დანარჩენი 15 ჯანმრთელი აღმოჩნდა.
ქვედა ნაწილში იმდენი კბილი იყო, რამდენიც ზედა ნაწილში. ექიმმა შეაკეთა ქვედა ყბაზე არსებული კბილების ნახევარი.
რა თანხა აუღია ექიმ ბოლოქანქარას სულ, თუ ნიანგმა ერთი კბილის შეკეთებაში მას 5 ლარი გადაუხადა?

63. ნიანგების „ხიდი“ მაიმუნებისათვის
მაიმუნებს ცურვა არ უყვართ, ამიტომ ხშირად მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადასასვლელად ისინი დახმარებას ნიანგებს სთხოვენ.
ნიანგები ხიდს ასე აკეთებენ: ერთი ნიანგი კბილებით იჭერს მეორე ნიანგის კუდს, მეორე მესამისას და ა. შ. ვიდრე არ გასწვდებიან ერთი ნაპირიდან მეორემდე.
რამდენი ნიანგი იყო სულ, თუ გაკეთდა 37 მეტრის სიგრძის „ხიდი“ (თუ თითოეული ნიანგის სიგრძე 4 მეტრია)?

64. ამწე და სპილო
სპილო და ამწესამუშაოს შესრულების დროს მწყობრიდან გამოვიდა ამწე, რომელსაც 400 კგ. ტვირთი უნდა აეწია. ამ სამუშაოს შესრულება შესთავაზეს სპილოს.
შეუძლია თუ არა სპილოს ამ სამუშაოს შესრულება, თუ ერთ აწევაზე იღებს 6 შეკვრა 70 კილოგრამიან ტვირთს?

65. ვაშლი - აფრიკაში
ანანასი და ვაშლიაფრიკაში ანანასი 4-ჯერ იაფია, ვიდრე ვაშლი.
რამდენი ვაშლი უნდა გავაგზავნოთ აფრიკაში, რომ თითოეულ მოსწავლეს შეხვდეს თითო ანანასი (გავითვალისწინოთ, რომ კლასში 32 მოსწავლეა) ?


66. ლიმონების ქვეყანაში

ლიმონების ქვეყანალიმონების ქვეყანაში არის ფულის შემდეგი ერთეულები: 1, 3, 5, 10 ლიმონიანები. მყიდველმა მაღაზიაში შეარჩია სათამაშო გემი, რომელიც 20 ლიმონი ღირს. მას თან აქვს შემდეგი ფულის ერთეულები: 1 ლიმონი, 3 ლიმონი, 5 ლიმონი და 10 ლიმონი.
შეუძლია თუ არა მას იყიდოს სათამაშო გემი?
შეუძლია თუ არა მას გემის ყიდვა ხურდის გარეშე?

67. ლიმონისა და ბანანის მცხოვრებთა ბაქიაობა
ლიმონი და ბანანილიმონის ქვეყნისა და ბანანის ქვეყნის მცხოვრებნი შეხვდნენ ერთმანეთს საზღვარზე და ბაქიაობენ, რომელს აქვს უფრო მეტი ფული. ბანანელს აქვს 5 მონეტა სამ ბანანიანი, ლიმონელს კი - 2 მონეტა ხუთ ლიმონიანი.
რომელი მათგანია უფრო მდიდარი, თუ 1 ლიმონს ახურდავებენ 2 ბანანად?

68. დევის ოქროები და ხუთკუნჭულა
დევს 200 ოქრო აქვს. ხუთკუნჭულამ დაიწყო ამ ოქროების გატანა. პირველ დღეს დევისგან მან წაიღო 1 ოქრო. მეორე დღეს - ორჯერ მეტი, ვიდრე პირველ დღეს. მესამე დღეს ორჯერ მეტი, ვიდრე მეორე დღეს და ა. შ.
ერთი კვირის შემდეგ, რომელს ექნება უფრო მეტი ოქრო, დევს თუ ხუთკუნჭულას?

69. თალგამი
თალგამი ზღაპარიბაბუა, ბებია, შვილიშვილი, ძაღლი, კატა და თაგვი თალგამს ეწევიან ამოსაღებად. აღმოჩნდა, რომ:
ა) ბაბუა ორჯერ ძლიერია ბებიაზე;
ბ) ბებია ორჯერ ძლიერია შვილიშვილზე;
გ) შვილიშვილი ორჯერ ძლიერია ძაღლზე;
დ) ძაღლი ორჯერ ძლიერია კატაზე;
ე) კატა ორჯერ ძლიერია თაგვზე.

რამდენ თაგვს შეუძლია თალგამის დამოუკიდებლად ამოღება?

70. რაინდების „ტურნირი“
რაინდების ტურნირიორმა რაინდმა მოაწყო ტურნირი. რაინდებს ხმლები და შუბები არ ჰქონდათ, ამიტომ გადაწყვიტეს ებრძოლათ ერთნაირი ფიწლებით.
პირველმა რაინდმა მეორეს მიაყენა 6 დარტყმა, ხოლო მეორემ პირველს 3 დარტყმით მეტი. მეორე რაინდს ბრძოლის შემდეგ აღმოაჩნდა 24 ნაკაწრი.
რამდენი ნაკაწრი ექნებოდა პირველ რაინდს?

71. ხერხი და მუხა
ხერხი ცოლად გაჰყვა მუხას. თუ ხერხი მუხას ყოველ დროს ხერხავდა, მაშინ მუხა წაიქცეოდა 6 დღეში. მაგრამ ხერხს უყვარდა მუხა და ხერხავდა მას მხოლოდ კვირის ბოლო დღეს.
რამდენი დღე გაგრძელდა მათი ოჯახური ცხოვრება?

72. ზარმაცი მოსწავლე
ზარმაცმა მოსწავლემ წიგნში ამოხია ფურცლები მე - 5 -დან მე - 18 გვერდის ჩათვლით.
რამდენი გვერდი დააკლდა წიგნს?

73. ფეხბურთელი გველეშაპი
საფეხბურთო გუნდში მიიღეს სამთავიანი გველეშაპი. მას, მართალია, ფეხით თამაში არ შეეძლო, მაგრამ თავით კარგად გაჰქონდა ბურთები. ერთ თამაშში მან თითოეული თავით 8 - ჯერ დაარტყა ბურთი კარში.
დარტყმული ბურთების ნახევარი მცველებმა მოიგერიეს. დარჩენილის ნახევარი მეკარემ აიღო, დანარჩენი დარტყმები კი - გოლით დამთავრდა.
რამდენი ბურთი გაიტანა გველეშაპმა?

74. ყვავები და სასწორი
ყვავი და სასწორიყვავებმა ტყეში წაიღეს სასწორი, მაგრამ საწონები დაავიწყდათ. ამიტომ დაიწყეს საწონების გარეშე წონის გაგება. აღმოჩნდა, რომ ყანჩა იწონის 3 ყვავსა და 1 ბაყაყს; ყვავი იწონის 3 ბაყაყს, ხოლო უცხო ფრინველი - 5 ყანჩასა და 4 ყვავს.
რამდენ ბაყაყს იწონის უცხო ფრინველი?


75. საუბარი მათემატიკის გაკვეთილზე
მათემატიკის გაკვეთილზე საბა დაელაპარაკა გიორგის 7 - ჯერ, გიორგი საბას - ორჯერ მეტს. თითოეულ შემთხვევაში მათ ავთანდილ მასწავლებელმა ჩაუტარა ახსნა - განმარტებითი საუბარი, რათა მეტი არ ესაუბრათ.
მასწავლებლის მიერ ჩატარებული თითოეული ახსნა - განმარტებისათვის დაიხარჯა 2 წუთი ( როგორც ვიცით, გაკვეთილი 45 წუთს გრძელდება), დარჩენილი დრო კი მოანდომა გამრავლების ცხრილის ახსნას.
რამდენი წუთი დარჩა ამ გაკვეთილზე მასწავლებელს მასალის ასახსნელად?

76. თბილისი - ბაქო
თვითმფრინავი თბილისიდან ბაქომდე ჩაფრენას ანდომებს საათნახევარს. იგივე თვითმფრინავი, როცა უკან ბრუნდება 90 წუთში ფარავს მანძილს.
რა ხდება?

77. მოიფიქრე
რა ნათესავია გიორგისათვის ის, ვისი შვილიც მისი მამიდაა?

78. სუფრასთან
სუფრასთან სხედან ექვსნი: 4 მუსიკოსი და 3 მათემატიკოსი.
როგორ შეიძლება ეს რომ მოხდეს?

79. ჭაში ჩავარდნილი ლოკოკინა
ლოკოკინა20 მეტრი სიღრმის ჭაში ლოკოკინაა ჩავარდნილი.
მერამდენე დღეს ამოცოცდება ლოკოკინა ჭიდან, თუ ყოველ დღე 5 მეტრს ამოდის და ღამით 4 მეტრით ისევ უკან ვარდება?

80. 66 ხელის ჩამორთმევა
ერთ სხდომაზე მოსული მონაწილენი მიესალმნენ ერთმანეთს ხელის ჩამორთმევით. სხდომის ერთმა მონაწილემ იანგარიშა, რომ სულ ადგილი ჰქონდა 66 ხელის ჩამორთმევას.
რამდენი მონაწილე გამოცხადებულა სხდომაზე?1. დაბადების დღე

 

ნიანგმა გენამ დაბადების დღეზე მოიწვია სტუმრები. ჩებურაშკამ, ვინი პუჰმა და მიკი მაუსმა საჩუქრად მოუტანეს წითელი, მწვანე და ლურჯი ფერის ქუდები და ჰალსტუხები.
ამასთან, ჩებურაშკას მოტანილი ქუდისა და ჰალსტუხის ფერები ერთმანეთს ემთხვევა, ვინი პუჰის საჩუქარში არ იყო წითელი ფერის არც ქუდი და არც ჰალსტუხი, ხოლო მიკი მაუსმა უსახსოვრა მწვანე ფერის ქუდი და სხვა ფერის ჰალსტუხი.
რომელმა რა ფერის ქუდი და ჰალსტუხი მოუტანა საჩუქრად ნიანგ გენას დაბადების დღეზე?


2. კარლსონი
სახურავის მობინადრე კარლსონი ესტუმრა კეთილ ბიჭუნას.
ბიჭუნამ სტუმარს გამოუტანა მურაბა, რომელიც ქილიანად იწონიდა 3კგ-ს.
როდესაც კარლსონმა შეჭამა მურაბის ნახევარი, მაშინ ქილამ მურაბასთან ერთად აიწონა 2 კგ.
რამდენი კილოგრამი მურაბა შეუჭამია კარლსონს?


 3. ვაშლები
მაქვს სამი კალათა, რომელთაგან თითოეულში 11 ვაშლია. ყოველი კალათიდან ვიღებ თითო ვაშლს შემდეგი წესით: მარცხენა, შუა, მარჯვენა; შუა, მარცხენა, შუა და ა.შ.
მაშინ, როცა შუა კალათა დაცარიელდება, დანარჩენი ორი კალათიდან ერთ-ერთში მეტი ვაშლი აღმოჩნდება, ვიდრე მეორეში.
მაინც, რამდენით?

4. მღვდლის შვილები
მღვდელს ჰყავდა ასული. ასულს თავის მხრივ - ორი და და იმდენივე ძმა. რამდენი შვილი ჰყოლია მღვდელს?

5. კენჭები
შოთიკომ მაგიდაზე ორ-ორი სანტიმეტრის დაშორებით დააწყო კენჭები. რამდენი კენჭი დაეტევა ათი სანტიმეტრის სიგრძეზე?
დააწყვე (დახატე) კენჭები და გაზომე მანძილი!

6. ტყის პირას
ტყის პირას დგას 4 მუხის ხე. თითოეულ ხეს აქვს 6 დიდი და 10 პატარა ტოტი.
თითოეულ დიდ ტოტზე ასხია 12 ვაშლი, პატარებზე კი - 5 -5 ვაშლი.
სულ რამდენი ვაშლი ასხია ოთხივე ხეს?


 7. ოთახის კუთხეები
ოთახს აქვს ოთხი კუთხე. ყოველ კუთხეში ზის ერთი კატა. თითოეული მათგანი კი ხედავს სამ კატას.
რამდენი კატაა ოთახში?


 
8. მართკუთხედის კუთხეები
მართკუთხედს აქვს ოთხი კუთხე. ხის ფირფიტისაგან დაამზადეს მართკუთხედი, რომელსაც ჩამოაჭრეს ერთი კუთხე.
რამდენი კუთხე დარჩება ფიგურას?

9. ამოცანა - ხუმრობა
ცარიელ ორმოსთან 5 მანეთიანი და 10 მანეთიანი შეეჯახნენ ერთმანეთს და ყველანი შიგ ჩაცვივდნენ.
რამდენი მანეთია ახლა ორმოში?

10. რამდენი ლარი ყოფილა ყუთში?
ღია ყუთში გარკვეული რაოდენობის თანხა იყო. მოვიდა ერთი კაცი, დათვალა ფული, რამდენიც იყო, იმდენივე დაუმატა, აიღო 20 ლარი და წავიდა.
მოვიდა მეორე კაცი. იმანაც დათვალა ფული, რამდენიც იყო, იმდენივე დაუმატა, აიღო 20 ლარი და წავიდა.
მოვიდა მესამე კაცი, იმანაც დათვალა ფული, რამდენიც იყო, იმდენივე დაამატა, აიღო 20 ლარი და წავიდა.
ამის შემდეგ ყუთში ფული აღარ დარჩა.
რამდენი ლარი ყოფილა ყუთში თავიდან?

11. წლოვანება

მათემატიკური თავსატეხების მოყვარულს ჰკითხეს: „რამდენი წლისა ხარო“? მან უპასუხა: „აიღეთ 3-ჯერ ჩემი წლოვანება სამი წლის შემდეგ და გამოაკელით მას 3-ჯერ ჩემი წლოვანება 3 წლის წინათ. მიიღებთ ჩემს წლოვანებას“.
რამდენი წლის ყოფილა მათემატიკური თავსატეხების მოყვარული?


 12. ვის ეკუთვნის კვერცხი?

ერთი მამალი გამოფრინდა პორტუგალიიდან, გადაიარა ესპანეთი, გადაჭრა საფრანგეთი, იქ ცოტა შეისვენა, შემდეგ გადაიფრინა გერმანიაზე, გვერდი აუარა შვეიცარიას და ჩაფრინდა ჩეხეთში, საიდანაც პოლონეთში გადაფრინდა. ღამეც  იქ გაათია.
მეორე დღეს გადასერა რუსეთის ტერიტორია, იქაც შეისვენა და შემდეგ განაგრძო გზა. დაფარა ჩინეთის დიდი ტერიტორიაც და როცა მივიდა ჩინეთ-კორეის საზღვრის ხაზზე (სადემარკაციო ხაზს რომ ეძახიან), დადო კვერცხი.
ამოცანა გვეკითხება: რომელ სახელმწიფოს ეკუთვნის კვერცხი: ჩინეთს თუ კორეას, რომელთა საზღვარზე დადო კვერცხი, თუ პორტუგალიას, საიდანაც გამოფრინდა?

 13. სამი ვარდი
გვადი ბიგვავა გარდა იმისა, რომ შესახედავად მშვენიერი ყმაწვილი იყო, მას ვაჟკაცობითაც ვერავინ სჯობდა.
ის რომ ჩონგურს აიღებდა ხელში და ზედ ტკბილად დააღიღინებდა, მისი ფაცხის ირგვლივ ბუნებაც კი გაიტრუნებოდა და სმენად გადაიქცეოდა ხოლმე.
იმის გარდა, რომ მელოდია მომხიბლავი იყო, მისი შეთხზული სიმღერები შინაარსითაც გულის სიღრმემდე სწვდებოდა ადამიანს.
ერთ ღამეს, როდესაც გვადი თავის ფაცხაში იჯდა და ტკბილად მღეროდა, მოეჩვენა, თითქოს ვიღაც ნაზი ხმით მოძახილს ეუბნებოდა.
გვადი ადგა, გამოვიდა გარეთ და თვალიც მოავლო იქაურობას, მაგრამ ვერავინ დაინახა.
მეორე ღამესაც იგივე განმეორდა. გვადი კვლავ გამოვიდა ფაცხიდან, ყველგან გულდასმით დაძებნა, მაგრამ ვერავის და ვერაფერს ვერ მიაგნო.
გულის ფანცქალით მოელოდა მესამე ღამეს გვადი. როდესაც მან თავის ფაცხაში მომხიბლავად ააჟღერა ჩონგური და ზედ ტკბილად დააღიღინა, კვლავ მოესმა ნაცნობი, ტკბილი, გულში ჩამწვდომი ხმა.
გვადიმ უცებ მოიხედა კარისკენ და ზღურბლზე იშვიათი სილამაზის არსება დაინახა.
გოგონამ სცადა მიმალულიყო, მაგრამ გვადიმ მიაძახა:
- გაჩერდი, ცირა! მითხარი ვინ ხარ და საიდან იცი ჩემი სიმღერებიო?
გოგონამ უპასუხა:
- შენს ფაცხასთან რომ სამი ვარდია, ერთი მათგანი მე ვარო. როდესაც აისი აღმოსავლეთს პირველ შუქს სტყორცნის, მე ისევ ვარდად ვიქცევი. გამიშვი ახლა, ხომ ხედავ, უკვე დასდო ცვარი - აისის წინამორბედიო.
- მე მინდა დღისითაც მოვისმინო შენი გრძნეული ხმაო, - შეევედრა გვადი.
- თუ დილით სამ ვარდში გამომიცნობ, მომაჯადოებელი თილისმა განმეცლება და კვლავ ცირად ვიქცევი. მხოლოდ იცოდე, არ შეცდე, თორემ სამუდამოდ ყვავილი დავრჩებიო . . .
ეს თქვა და გაუჩინარდა.


როდესაც მზემ ამოანათა, გვადი მივიდა ვარდის ბუჩქთან, რომელთა ფოთლებზე ღამის ცვრის გამჭვირვალე წვეთები ციმციმებდა. სამი სავსებით ერთმანეთის მსგავსი ვარდი უმზერდა მას.
- ნეტავ რომელია ამათში? - ფიქრობდა გრძნობამორეული გვადი.
ის დიდხანს უმზერდა ვარდებს, ეშინოდა, არ შემცდარიყო, უცებ მისი სახე გაბრწყინდა ნათელი ღიმილით
- ეს შენ ხარ, თქვა გვადიმ და მიათითა ერთ-ერთ ვარდზე. ვარდს წითელი ფოთლები დასცვივდა და გვადის წინ გაჩნდა უმშვენიერესი ასული.
ვინ მიხვდება, როგორ გამოიცნო გვადიმ მოჯადოებული ვარდი?

14. რაშია საიდუმლოება?
რაშია საიდუმლეობაორმა მამამ და ორმა შვილმა ერთმანეთს შორის გაიყვეს სამი ფორთოხალი ისე, რომ თითოეულს შეხვდა თითო ცალი.
როგორ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო?15. რამდენი ბავშვია?
მამას ჰყავს 6 ბიჭი. თითოეულ ბიჭს ჰყავს დაც.
რამდენი შვილი ჰყოლია მამას?

16. რამდენი ბატია?
მიფრინავდა ბატების გუნდი. ერთი წინ და ორი უკან, ერთი უკან და ორი წინ, ერთი ორს შორის და სამი მწკრივში.
რამდენი ბატი მიფრინავდა?


17. რამდენით მეტი რვეული აქვს?
ნოდარის და მარიამს ჰქონდათ თანაბარი რაოდენობის რვეულები. ნოდარიმ თავისი რვეულებიდან 2 ცალი მისცა მარიამს.
რამდენით მეტი რვეული აქვს მარიამს ნოდართან შედარებით?

18. მებადურები და თევზები

6-მა მებადურმა 6 დღეში დაიჭირა 6 „ოქროს თევზი“.
რამდენ დღეში დაიჭერს 10 მებადური 10 თევზს?
19. გამოიცანი რიცხვი
ხეზე 40 ბეღურა იჯდა. მონადირემ გაისროლა თოფი და მოკლა 7 ბეღურა.
რამდენი ბეღურა დარჩა ხეზე?


 20. ოთხი ქალბატონი
ოთახში სამი გოგონა და მათი სამი დედაა. სულ ისინი ოთხნი არიან.
რა ნათესაურ კავშირში არიან ისინი ერთმანეთთან?
21. იპოვე მსუბუქი რგოლი
ერთნაირი სამი რგოლიდან ერთ - ერთი უფრო მსუბუქია, ვიდრე დანარჩენი.
ერთი აწონით როგორ უნდა გავიგოთ რომელია მსუბუქი?

22. რამდენი ნამცხვარი იყო?

მაგიდაზე ეწყო ნამცხვრები. ორმა დედამ, ორმა გოგონამ, ბებიამ და შვილიშვილმა აიღეს თითო ნამცხვარი. ამით ნამცხვრები გათავდა კიდეც.
რამდენი ნამცხვარი ეწყო თავდაპირველად მაგიდაზე?23. რომელ სართულზეა?
რომელ სართულზეაბაქარი ცხოვრობს მე-5 სართულზე. საბაც იმავე სახლში, მაგრამ 2 - ჯერ უფრო მაღლა.
რომელ სართულზე ცხოვრობს საბა?


24. რამდენი?
ა) სასეირნოდ გამოიყვანეს 9 ძაღლი. მათგან 2 თეთრი იყო, 3 შავი, დანარჩენი ნაცრისფერი.
რამდენი ძაღლი იყო ნაცრისფერი?
ბ) ზოოლოგიურ ბაღში 4 თეთრი ბატია, 5 ნაცრისფერი და ერთი ბატის ჭუკი.
რამდენი ბატია სულ?
გ) ტბაში მიცურავს 3 შავი და 6 ნაცრისფერი იხვი, მათ საპირისპიროდ კი - ერთი ნაცრისფერი იხვი და ერთიც იხვის ჭუკი.
რამდენი იხვის ჭუკი იყო სულ?
დ) აკაკის რამდენიმე ბურთი აქვს, გიორგის ორჯერ მეტი. სულ ორივეს 9 ბურთი აქვს.
რამდენი ბურთი აქვს თითოეულს?
ე) აკაკი მიუყვებოდა კიბეს ზემოთ. ფეხს ადგამდა ერთის გამოტოვებით და თან ითვლიდა: ერთი, ორი, სამი, ოთხი. . . . როდესაც უნდა ეთქვა „ხუთი“, აღმოჩნდა, რომ დარჩა მხოლოდ ერთი საფეხური.
რამდენი საფეხური იყო კიბეზე?

25. რამდენია სიგრძე?
ნინომ დახაზა სამი მონაკვეთი. პირველი სიგრძით 9 სმ., მეორე 2 სმ - ით მოკლე პირველზე, ხოლო მესამე - ამდენითვე ნაკლები მეორეზე.
რა სიგრძისაა მეორე მონაკვეთი?
რა სიგრძისაა მესამე მონაკვეთი?

26. გამოიცანი საფეხური

კიბეს აქვს 9 საფეხური. რომელ საფეხურზე უნდა დავდგეთ, რომ კიბის შუაში ვიყოთ?
 27. რვეული
მარიამმა საბას აჩუქა 6 რვეული, რის შემდეგაც მას დარჩა 2 რვეული.
რამდენი რვეული ჰქონია მარიამს თავდაპირველად?


28. მწკრივებში
სპორტული ღონისძიებისათვის ბავშვები დააყენეს 4 მწკრივად ისე, რომ პირველ მწკრივში იდგა 2 ბავშვი, ყოველ შემდეგში 2 ბავშვით მეტი, ვიდრე წინაში.
რამდენი ბავშვი იდგა მეოთხე მწკრივში?

29. რა რიცხვია ჩაფიქრებული?
ნინომ ჩაიფიქრა რიცხვი. თუ ჩაფიქრებულ რიცხვს გამოვაკლებთ 4 - ს, მაშინ დარჩება იმდენივე.
რა რიცხვიც ჩაუფიქრებია ნინოს?


 30. რას უდრის ღობის სიგრძე?
ღობის გასაკეთებლად მწკრივში დააყენეს 5 ბოძი, რომელთა შორის დაშორება 2 მეტრია.
რა სიგრძისაა ღობე?31. როდის იწყება კონცერტი?
მარიამმა გაიღვიძა დილის 8 საათზე და დედას, მანანას, უთხრა, რომ დროა, კონცერტზე წავიდეთო. ჯერ ადრეა, უპასუხა მანანამ, კონცერტი მხოლოდ 3 საათის შემდეგ იწყებაო.
მაშ, ჩვენ როდის წავალთო, იკითხა ისევ მარიამმა?
ჩვენ სახლიდან გავალთ კონცერტის დაწყებამდე 1 საათით ადრეო, უპასუხა დედამ.
როდის იწყება კონცერტი?
რომელ საათზე გამოვა სახლიდან მანანა მარიამთან ერთად?

32. რომელი საათია?
რომელი საათია ახლა, თუ დღე - ღამის დარჩენილი ნაწილი ორჯერ მეტია გასულზე!
33. რომელ ვაგონში არიან?
ორმა სტუდენტმა მოილაპარაკა, რომ ემგზავრათ მატარებლის მეოთხე ვაგონით. ერთი მათგანი ჩაჯდა მატარებელში დასაწყისიდან მეოთხე ვაგონში, ხოლო მეორე ბოლოდან მეოთხე ვაგონში.
მგზავრობენ თუ არა სტუდენტები ერთი ვაგონით, თუ მატარებელში სულ რვა ვაგონია?

34. ალი-ბაბა, ნასრედინი და ფაჰლავა

ალი-ბაბამ და ნასრედინმა სხვადასხვა ადგილზე იყიდეს ფახლავა და ერთმანეთს სტამბულში შეხვდნენ.
შენ რამდენი იყიდე? ჰკითხა ალი-ბაბამ. „თუ ავიღებთ მთლიანს, მის ნახევარს და გავიყოფთ, თითოეულს შეგვხვდება 6 კილოგრამი“, უპასუხა ნასრედინმა.
შენ რამდენი იყიდე? - ახლა ნასრედინი შეეკითხა ალი-ბაბას. „თუ ავიღებთ მთლიანს, მის ნახევარს, მის მეოთხედს და გავიყოფთ, მაშინ თითოეულს შეგვხვდება 7 კილოგრამი“.
დიდხანს ფიქრობდა ალი-ბაბა, თუ რამდენი კილოგრამი ფაჰლავა შეიძინა ნასრედინმა და პირიქით.
თქვენ როგორ გაიგეთ?

 35. რამდენი?
ა) სკამს 4 ფეხი აქვს. რამდენი ფეხი აქვს 2 სკამს? 4 სკამს?
ბ) 9 ძმიდან თითოეულს ერთი და ჰყავს. სულ რამდენი დედმამიშვილნი არიან?
გ) ორ ყუთში 8 ფანქარია. რამდენი შეიძლება იყოს თითოეულ მათგანში?